Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Kokybės politika

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Esame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis, mūsų steigėjas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Pagrindinis mūsų įstaigos uždavinys - teikti savalaikę ir kokybišką skubią būtinąją medicinos pagalbą esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms bei ūmiai susirgus. Taip pat teikiame savo klientams ir kitas, neapmokamas iš PSDF biudžeto (mokamas), paslaugas: pacientų pervežimą, medicinos paslaugas renginiuose.
Mūsų paslaugų kokybės požymiai - tai skubios būtinosios medicinos pagalbos prieinamumas, savalaikiškumas, gaunamumas bei geriausios praktikos taikymas. Šiuos kokybės požymius nuolatos analizuojame, matuodami prisiskambinimo, brigados atvykimo pas pacientą bei pagalbos teikimo pagal patvirtintus skubios pagalbos teikimo protokolus, rodiklius. Šių rodiklių aukšto lygmens užtikrinimas ir nuolatinis gerinimas yra mūsų kokybės tikslų gairės. Užtikriname nustatytų kokybės tikslų įgyvendinimą ir atliekame jų pasiekimo vertinamąją analizę. Savo veikloje nuolat analizuojame klinikinės rizikos veiksnius ir imamės savalaikių veiksmų šioms rizikoms suvaldyti.
Įsipareigojame nuolatos atitikti teisės aktų norminius reikalavimus, prisiimtus suinteresuotų šalių teisėtus reikalavimus, vykdyti klinikinius įsipareigojimus pacientams, bei nuolatos gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
Ši, viešai skelbiama, kokybės politika yra žinoma ir suprantama visiems mūsų įstaigos darbuotojams.

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
Direktorius

 

Puslapis atnaujintas: 2023-03-30