Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Dispečerio klausimai

Išsami ir aiški informacija, kviečiant greitąją medicinos pagalbą (toliau – GMP), gali žymiai sutrumpinti brigados atvykimo laiką ir išgelbėti nukentėjusiojo gyvybę arba mažinti komplikacijų tikimybę. Tam, kad greičiau ir efektyviau GMP brigada atvyktų ir suteiktų reikiamą pagalbą, kvietėjas turėtų palaukti GMP ekipažo, jį pasitikti bei nurodyti, kaip greičiau pasiekti pacientą. Kviečiant GMP telefonu, telefono numeris, iš kurio kviečiama pagalba, automatiškai atsiranda dispečerio informacinėje sistemoje. Labai svarbu klausyti dispečerio nurodymų, nepertraukinėti tiksliai ir aiškiai atsakyti į užduodamus dispečerio klausimus.

 

Visi vykstantys pokalbiai tarp kviečiančiojo ir GMP dispečerio yra įrašomi!

 

Jums reikės atsakyti į šiuos dispečerio klausimus:

1. Koks yra įvykio vietos adresas?

Miesto, kaimo, vienkiemio, viensėdžio pavadinimą.
Gatvės pavadinimą (jei nežinomas gatvės pavadinimas, kuo skubiau išsiaiškinti ir pasakyti GMP dispečeriui), kviečiant į kaimo vietovę, jei namas neturi adreso, būtina pranešti orientyrą kaip rasti namą;
Namo numerį ( jei nežinote tikslaus, maždaug pasakyti koks pastatas šalia ( pvz. parduotuvė, skveras, degalinė ir t.t.);
Buto numerį ( kai kviečiama žinant adresą);
Aukštą, kai namas daugiaaukštis (kai kviečiamą žinant adresą);
Namo laiptinės kodą, kai durys koduotos;
Jei nežinom tiksli įvykio vietą, nurodyti kryptį kuria vykote, kilometrą, kuriame šiuo metu esate.

2. Pasakykite, kas atsitiko?

Reikėtų pasakyti: ligos ar traumos požymius, paciento būklę (sąmoningas ar nesąmoningas),pranešti apie kitus nusiskundimus.

3. Paciento vardas, pavardė?

Ši informacija ypač svarbi į kaimo vietoves vykstančioms brigadoms.

4. Koks paciento amžius?

Reikėtų pasakyti: suaugusiojo pilnais metais arba apytiksliai, kūdikio – mėnesiais.

   Esant skubiam iškvietimui, greitosios medicinos pagalbos dispečeris siunčia GMP brigadą iš karto kuo skubiau arba ne vėliau kaip per 3 minutes nuo iškvietimo užregistravimo. Laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki skubiosios medicinos pagalbos teikimo pradžios mieste turi būti ne ilgesnis kaip 10-15 minučių. Jei iškvietimų vienu metu yra daug ir nėra galimybės į visus skubiai išvyki, GMP brigada siunčiama ten, kur pagal kvietimo metu gautą informaciją tikėtina, kad paciento gyvybei gresia pavojus.

DĖMESIO!
   Melagingi skambučiai užima dispečerinės darbuotojų pagalbos iškvietimo liniją, dėl to GMP dispečerė negali operatyviai vykdyti savo tiesioginių funkcijų. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas numato, jog už Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymą žinant, kad pagalba nereikalinga, gresia bauda nuo 90 iki 200 eurų, o melagingas specialiųjų tarnybų (šiuo atveju – greitosios medicinos pagalbos) iškvietimas gali užtraukti baudą nuo 200 iki 2000 eurų.

 

        Asmens duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą ir iškvietimų aptarnavimo operatyvumą. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 bei galiojančiais jo pakeitimais, (kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą), VšĮ „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis" direktoriaus patvirtintomis „Pacientų asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir naikinimo tvarka". 

Duomenų subjektas, pateikdamas VšĮ „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis" (toliau - Viešoji įstaiga) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Viešajai įstaigai rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu. Viešoji įstaiga, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai.