Slider

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Korupcijos prevencija

Korupcinio pobūdžio veiklos
Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją

                      VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Įstaiga) yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

                 Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite raštu informuoti VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorių. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, viešoji įstaiga Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis,  Sietyno g. 5B, LT-35196 Panevėžys.

                 Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • Įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos
    pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

             Įstaigos pasitikėjimo telefonas: 8 682 18090

                 Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio
miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje tikslais. Anonimiškumas ir visos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

                

                 Taip pat apie korupcijos atvejį (-us) Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje galima anonimiškai pranešti:

  • LR Sveikatos apsaugos ministerijai raštu, nemokamu pasitikėjimo  telefonu 8 800 66004 arba el. paštu korupcija@sam.lt
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą STT internetinėje svetainėje stt.lt

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

                 Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji
atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

                

                 Įstaigoje už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga administratorė Edita Jankauskienė (VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Sietyno g. 5B, LT-35196 Panevėžys; el. paštas edita.jankauskiene@pangreitoji.lt; tel. (8 45) 501597)

Kreipimasis

Gerbiami pacientai,

Pagarba, atidumas ir dėmesys pacientams bei kolegoms, profesionalumas, etiškas elgesys ir sąžiningumas yra pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi visi „VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ darbuotojai. Todėl Panevėžio m. greitosios medicinos pagalbos stotyje didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai. Tai svarbu, nes korupcija turi neigiamą įtaką visoms sritims – ekonomikai, administravimui, tarptautiniam prestižui bei visuomenės gerovei.
Vien savo pastangomis mums šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl kviečiame kiekvieną pilietį ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Svarbiausia prisiminti, kad pasaulyje nėra nieko brangiau už nuoširdžiai ištartą Ačiū.
Drąsiai prisijungiame prie valstybinės iniciatyvos prieš neteisėtus mokėjimus ir kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis pranešti pasitikėjimo telefonu 8 800 66004 .

Pagarbiai,
VšĮ „Panevėžio m. greitosios medicinos pagalbos stotis“ darbuotojų vardu
Direktorė Rūta Ramoškienė

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės
Korupcijos prevencijos programa 2014-2016 m.

PATVIRTINTA:
2015-03-18 direktoriaus įsakymu Nr. V -29

VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 - 2016 M. PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programos (toliau - Programa) paskirtis — užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje (toliau – įstaiga) 2014- 2016 m. laikotarpiu

2. Programa parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V – 1262 patvirtinta „Šakine korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014 – 2016 m. programa“, 2002 m. gegužės mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX - 904, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. KORUPCIJOS SITUACIJOS, PRIELAIDŲ ANALIZĖ

4. Gyventojai nėra įsisąmoninę kad korupcija yra ir atsidėkojimas po sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo.
5. Kiek daugiau nei pusė Lietuvos visuomenės supranta, kad kyšininkavimo atveju atsakomybė tenka ir duodančiajam, ir imančiajam.

6. Dauguma gyventojų nežino, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį.

7. Įgyvendinant valstybės laiduojamos (nemokamos) medicinos pagalbos teikimo valstybinėse gydymo įstaigose tvarką, visuomenė nepakankamai informuojama apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas. Pacientams suteikus sveikatos priežiūros paslaugas, neteikiama informacija apie jiems suteiktų ir valstybės lėšomis apmokėtų paslaugų kainas;

8. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, pirkimo objekto tikslingumo ir pagrįstumo vertinimo sistemos ir praktikos nebuvimas, tendencingas pirkimo specifikacijų nustatymas sudaro galimybę formuluoti diskriminacinius pirkimo kriterijus arba netinkamai taikomos pirkimų organizavimo taisyklės lemia neteisėtą, neefektyvų PSDF biudžeto bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sudaro sąlygas korupcijai;

9. Prielaidos korupcijai atsirasti:

9.1. santykinai maži sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai; nepakankamai aiškus santykis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės politikos, nėra atsakomybės pasidalijimo, sveikatos sistemos išteklių sąskaita sprendžiamos socialinės problemos;

9.2. neišvystytas papildomasis (savanoriškasis) sveikatos draudimas, be kurio tampa sudėtinga siekti sveikatos politikos tikslų − pakankamo sveikatos sistemos finansavimo, paslaugų kokybės kontrolės, paciento atsakomybės už savo sveikatą ir legalių priemokų už sveikatos paslaugas nustatymo;

9.3. visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija;

9.4. piliečių (taip pat ir pacientų) nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

10. Specifinės korupcijos atsiradimo prielaidos:

10.1. sveikatos priežiūros specialistų trūkumas, pasiskirstymo netolygumas.

10.2. viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, nepakankama viešųjų pirkimų komisijos narių kvalifikacija, netinkamai taikomos pirkimų organizavimo taisyklės lemia neteisėtą, neefektyvų PSDF lėšų naudojimą ir sudaro sąlygas korupcijai pasireikšti;

III. VEILOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ VšĮ
PANEVĖŽIO M. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYJE

11. Veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

11.1. viešųjų pirkimų vykdymas įstaigoje;

11.2 nelegalūs mokėjimai, teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINYS

12. Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsako įstaigos vadovas.

13. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jų darbuotojų veiklą.

14. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

15. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programos nuostatas, įstaigos vadovas paskiria asmenį ir paveda vykdyti korupcijos prevenciją bei kontrolę.

16. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę, įstaigoje kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė.

17. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

17.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos įstaigoje programos įgyvendinimo priemonių įvykdymą;

17.2. nustatyti veiklos sritis įstaigose, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

17.3. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 

17.4. kontroliuoti, kad viešojo pirkimo techninių specifikacijų sudarymo procedūrose dalyvautų asmenys, kurių nešališkumas neabejotinas, siekti, kad vaistiniai preparatai ir medicinos prietaisai būtų perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją;

17.5. viešai skelbti informaciją pacientams apie teikiamas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas bei sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis;

18. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės:

18.1. korupcijos prevencijos programos parengimas;

18.2. visuomenės švietimas ir įstaigos darbuotojų mokymas;

18.3. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

19. Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170. 19. Įstaigos korupcijos prevencijos programa parengiama ir Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytais terminais paviešinama įstaigos internetinėje svetainėje.

20. Antikorupcinis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

20.1. įstaigos interneto svetainėje skelbiamos darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmi veikomis, taisyklės, elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla;

20.2. informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, skelbiama visose įstaigos informacijos skelbimo vietose;

20.3. įstaiga nedelsiant privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;

20.4. organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.

V. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

21. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina:

21.1. sudaryti sąlygas Sveikatos apsaugos ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei kitų sveikatos sistemos įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai ar įstaigų vadovybei savo įtarimus dėl galimos šių įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

21.2. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą;

VI. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

22. Programa siekiama tokių rezultatų:

22.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

22.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

22.3 pagerinti korupcijos prevencijos priemonių įstaigoje organizavimą;

22.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga;

23. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:

23.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

23.2 įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;

23.3. neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;

23.4. programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;

23.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;

24. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

25. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje 2014–2016 m. programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

26. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis.

27. Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių vykdymą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius.

28. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos vadovas.

29. Įstaigos veiklos metiniame plane turi atsispindėti ir įstaigos korupcijos prevencijos programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės.

30. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias
įgyvendinant Programą:

30.1. reguliariai vykdyti numatytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

30.2. atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, koreguoti jas ar pakeisti efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuojant jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

30.3 vykdant įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, įstaigos interneto svetainės puslapyje, skirtame korupcijos prevencijai, kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d., skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

_

Korupcijos prevencijos planas 2014-2016 m.
Korupcijos prevencijos ataskaitos 2014-2016 m.

2014 m.

2015 m. I pusmečio

2015 m. II pusmečio

2016 m. I pusmečio

2016 m. II pusmečio

Korupcijos prevencijos programa 2017 -2019 m.
Korupcijos prevencijos planas 2017-2019 m.
Korupcijos prevencijos programų 2017-2019 m ataskaitos

2017 metų I pusmetis

2017 metų II pusmetis

2018 metų I pusmetis

2018 metų II pusmetis

2019 metų I pusmetis

2019 metų II pusmetis

Korupcijos prevencijos programa 2020-2023 m.
Korupcijos prevencijos planas 2020-2023 m.
Korupcijos prevencijos programų 2020-2023 m. ataskaitos

2020 m.

2021 m. I pusmetis

 

STT antikorupcinė socialinė reklama (video)

Puslapis atnaujintas: 2021-07-15